מהו תרגום נוטריוני

במרוצת חיינו אנו נתקלים לא אחת בצורך לחתום על מסמכים רשמיים ו/או ליתן תוקף להסכמים או תעודות שלנו כלפי הרשויות, בארץ או בעולם.

הנוטריון הוא עורך דין ותיק ואמין שהוסמך על ידי המדינה ליתן את התוקף הדרוש לחתימה על מסמכים פורמלים מסוימים או לאמת את תוקפם של מסמכים אחרים.

לפי סעיף 7 לחוק הנוטריונים, הנוטריון מוסמך לבצע את הפעולות הבאות:

לאמת חתימה על מסמך

לאשר שהחתום במסמך על שם זולתו היה מוסמך לכך

לאשר נכונות העתק של מסמך

לאשר נכונות תרגום של מסמך

לקבל ולאשר תצהיר והצהרה אחרת

לאשר שאדם פלוני חי

לאשר את נכונותה של רשימת מצאי

לערוך העדה של מסמך סחיר

לערוך מסמך או לעשות בו פעולה כשהעריכה או עשיית הפעולה בידי הנוטריון דרושה או מותרת על פי דין, לרבות דין של מדינת חוץ, או על פי מסמך אחר

להשתמש בסמכות של נוטריון ציבורי על פי דין אחר

לאמת הסכם ממון בין בני זוג שנחתם לפני הנישואין

לפי חוק הירושה, יכול נוטריון לאשר עשיית צוואה, ולכן מוסמך נוטריון לרשום “צוואה בפני רשות” כשם שמוסמך לכך שופט. חוקים רבים אחרים קובעים סמכויות ותפקידים לנוטריון, שעיקרם אישור ותרגום מסמכים המצוינים בחוקים אלו. כך, למשל, חוק אימוץ ילדים, התשמ”א-1981, קובע כי בקשה לאישור עמותה לאימוץ בין ארצי תהיה מלווה בחוות דעת על הדין הזר, הכוללת תרגום של החוק הזר הנוגע לעניין, ומאושר על ידי נוטריון.

 

פעולותיו של הנוטריון

לא אחת נדרש אדם להוכיח תוקפו של מסמך ציבורי (מסמך שהוצא על ידי רשות של המדינה ) במדינה אחרת מזו שבה הוצא. לשם כך עליו לפנות תחילה לנוטריון. האישור הנוטריוני עצמו הוא מסמך ציבורי שטעון אישור בית משפט והוא נעשה בתעודה המוסכמת בין מדינת ישראל ומדינת היעד בה נדרשת התעודה.
 

בתי המשפט מאמתים אישורים נוטריונים המיועדים למדינה החברה באמנת האג מיום 5.10.1961 (הרשימה מופיעה באתר משרד החוץ) באמצעות תעודת “אפוסטיל”.

תעודת “האפוסטיל” מוכרת על פי האמנה כאימות יחיד ומספיק במדינות החברות באמנה ודי בה כדי שמדינת הייעד תכיר בתוקפם של המסמכים הנלווים לאישור הנוטריוני במדינה בה נוצרו. התעודה מודבקת על האישור שהנפיק הנוטריון.
 

תעודה שאינה עפ”י האמנה  ניתנת מכוח חוק הנוטריונים, התשל”ו-1976. התעודה מאמתת חתימת נוטריון על גבי אישור נוטריוני הנלווה למסמכים ציבוריים אשר מיועדים למדינה שאינה חברה באמנה. תעודה כזו טעונה אישור קונסולרי של משרד החוץ לשם הכרה בה במדינת היעד
 

כל בית משפט מאמת אישורים שניתנו ע”י נוטריונים שכתובת משרדם מצויה במחוזו. השירות כרוך בתשלום אגרה והוא ניתן במקום.

 

מהו אפוסטיל

 

 

פנינה נוי - שמאות מקרקעין

ליאורה ויינראוב- זילכה, עו"ד ונוטריון